ANTAKYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 4 ADET SANAYİ PARSELİ TAHSİSİ İHALESİ YAPILACAKTIR.

ANTAKYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

4 ADET SANAYİ PARSELİ TAHSİSİ İHALESİ:

 

Madde 1:

Aşağıda özellikleri belirtilen Antakya Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisindeki 4 adet sanayi parseli, yapılacak açık arttırma ihale usulü ile ayrı ayrı tahsis edilecektir. İhale Antakya Organize Sanayi Bölgesi Topboğazı Mevki Şenbük köyü 10 Nolu yol No:1 Belen/Hatay adresindeki Antakya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü toplantı salonunda 15.11.2016 Salı günü Saat 14:00’da yapılacaktır.

Sıra No

Ada/ Parsel

Alanı m2

Hissesi

Tahsis Alanı

İmar Durumu

Muhammen Bedeli m2    (USD)

Muh. Bedeli Toplamı

Geçici Teminatı (USD)

İhale Gün ve Saati

(USD)

1

117/1

  3.913,18

Tam

Tamamı

Sanayi Parseli

50

195.659,00

  40.000,00

15.11.2016 saat:14.00

2

118/1

  3.886,55

Tam

Tamamı

Sanayi Parseli

50

194.327,50

  40.000,00

15.11.2016 saat:14.00

3

  107/18

  4.037,62

Tam

Tamamı

Sanayi Parseli

50

201.881,00

  40.000,00

15.11.2016 saat:14.00

4

106/4

19.972,84

Tam

Tamamı

Sanayi Parseli

45

898.777,80

180.000,00

15.11.2016 saat:14.00

 

Madde 2:

İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler.

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

1-İkametgâh belgesi ve Nüfus Cüzdan Sureti (Sadece Gerçek kişilerden)

2-Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak “Oda sicil kayıt belgesi”, (Sadece Tüzel Kişilerden)

3-Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4-Geçici teminat dekontu,

5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6-Yatırım Taahhütnamesi (Noter tasdikli) Not: Taahhütname örneği Antakya O.S.B. Müdürlüğü’nden alınacaktır.

7-Doküman Alındı Belgesi (Antakya O.S.B. Müdürlüğü’nden alınacaktır.)

Madde 3:

İhale evrakları tam ve eksiksiz olarak en geç 15.11.2016 Salı günü saat 12:00’a kadar Antakya O.S.B. Müdürlüğü’ne teslim edilmesi zorunludur.

Madde 4:

Geçici teminat tutarları Madde 1’deki tabloda belirtilmiştir. İstekli, ihalesine katılacağı parselin geçici teminat tutarını; Antakya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın TÜRKİYE HALKBANKASI A.Ş. DEFNE/HATAY ŞUBESİ 58100040 numaralı USD (hesap İBAN NO: TR79 0001 2001 3750 0058 1000 40) hesabına yatırması zorunludur.

Madde 5:

İstekli her bir parselin geçici teminatını ayrı ayrı yatırması durumunda birden fazla parselin tahsis ihalesine katılabilir.

Madde 6:

Parseller 1,2,3,4 sıra numarasıyla ihaleye çıkartılacak olup başlangıç m2 birim fiyatı 1,2 ve 3 sıra nolu parsellerde 50,00 USD (ELLİ AMERİKAN DOLARI), 4 sıra nolu parselde 45,00.-USD (KIRK BEŞ AMERİKAN DOLARI) olmak üzere, ihale evraklarını tam sunan ve evrak sunma sırasına göre sıra numarası verilen istekliler arasından açık arttırmada en yüksek teklifi sunan istekliye tahsis edilecektir.

İhalede açık arttırma aralığı m2 için 0,25.-USD (AMERİKAN DOLARI) ve katlarından daha aşağı olmayacaktır. Açık arttırmada, arttırma yapan istekli kalmayıncaya kadar, açık arttırmaya devam edilecektir. En yüksek teklifi sunan istekliyle ihale salonunda arazi tahsis sözleşmesi imzalanacaktır.

 

 

 

Madde 7:

İhaleyi kazanan istekliye 2 ödeme şekli tercihi sunulacaktır.

A-)Peşin: İstekli ihale bedelini peşin ödemeyi tercih ederse; 1,2 ve 3 nolu parselde ihale bedelinden % 5,   4 nolu parselde ihale bedelinden %10 peşin ödeme indirimi yapılarak arazi tahsis sözleşmesi imzalanacaktır.

B-)Taksit: İstekli ihale bedelini taksitle ödemeyi tercih ederse ödeme planı aşağıdaki gibi olacaktır;

SON ÖDEME TARİHİ
(1,2 ve 3 NOLU PARSELLER)

TUTARI

 

SON ÖDEME TARİHİ
(4 NOLU PARSEL)

TUTARI

15.11.2016

% 20

 

15.11.2016

% 20

15.02.2017

% 20

 

15.02.2017

% 10

 

15.05.2017

% 10

15.05.2017

% 20

 

15.08.2017

% 10

 

15.11.2017

% 10

15.08.2017

% 20

 

15.02.2018

% 10

 

15.05.2018

% 10

15.11.2017

% 20

 

15.08.2018

% 10

 

15.11.2018

% 10

TOPLAM

% 100

 

TOPLAM

% 100

İstekli ödeme tercihini arazi tahsis sözleşmesini ihale salonunda imzalarken belirtmek zorundadır.

Taksitli ödeme seçeneği tercih edildiği takdirde yukarıda yazılı tarihlerde tahsil edilmek üzere firma tarafından Antakya OSB’ye çek verilecektir.

Madde8:

İhalede her bir parsel için en yüksek teklifi sunan ilk 2 isteklinin dışında kalan isteklilerin geçici teminatları 1 gün sonra iade edilecektir.

Madde 9:

İhale kendisinde kalan istekli peşin ödeme tercihini kabul etmiş ise ödeme bedelinin tamamını, taksitle ödeme tercihini kabul etmiş ise ilk taksit tutarını en geç 17.11.2016 tarihine kadar ödemek zorundadır. Ödemez ise geçici teminatı kendisine iade edilmez ve irad kaydedilir. Ardından tahsis sırası en yüksek teklifi sunan ikinci istekliye geçer. İkinci istekli de ödeme planı tercihine göre peşin ödeme tercihini kabul etmiş ise ödeme bedelinin tamamını, taksitle ödeme tercihini kabul etmiş ise ilk taksit tutarını en geç 18.11.2016 tarihine kadar ödemek zorundadır. Ödemez ise ikinci isteklinin de geçici teminatı kendisine iade edilmez ve irad kaydedilir.

Madde 10:

Antakya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) tabi değildir. Antakya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ihale gününe kadar ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. İhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.