DUYURULAR

ANTAKYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

1 ADET SANAYİ PARSELİ TAHSİSİ:

 

Madde 1:

Aşağıda özellikleri belirtilen Antakya Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisindeki 1 adet sanayi parseli tahsis edilecektir. İhale Çakallı Mah. Antakya Organize Sanayi Bölgesi 10.Cad. No:1 Belen/Hatay adresindeki Antakya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü toplantı salonunda 07.12.2022 Çarşamba günü Saat 14:00’da yapılacaktır.

Sıra No

Ada/ Parsel

Alanı m2

Hissesi

Tahsis Alanı

İmar Durumu

Muhammen Bedeli m2    (TL)

 

Muhammen Bedeli Toplam    (TL)

Geçici Teminatı (TL)

Tahsis Gün ve Saati

 

1

107-16

4.860,88

Tam

Tamamı

Sanayi Parseli

930,62

4.523.632,15

4.523.632,15

07.12.2022 saat:14.00

 

Madde 2:

İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler.

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

1-İkametgâh belgesi ve Nüfus Cüzdan Sureti (Sadece Gerçek kişilerden)

2-Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak “Oda sicil kayıt belgesi”, (Sadece Tüzel Kişilerden)

3-Noter Tasdikli imza sirküleri/beyannamesi,

4-Geçici teminat dekontu,

5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6-Yatırım Taahhütnamesi (Noter tasdikli) Not: Taahhütname örneği Antakya O.S.B. Müdürlüğü’nden alınacaktır.

7-Doküman Alındı Belgesi (Antakya O.S.B. Müdürlüğü’nden alınacaktır.)

Madde 3:

İhale evraklarının tam ve eksiksiz olarak en geç 06.12.2022 Salı günü saat 17:00’a kadar Antakya O.S.B. Müdürlüğü’ne teslim edilmesi zorunludur.

Madde 4:

Geçici teminat tutarları Madde 1’deki tabloda belirtilmiştir. İstekli, ihalesine katılacağı parselin geçici teminat tutarını en geç 06.12.2022 Salı günü saat 17:00’a kadar; Antakya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın ZİRAAT KATILIM BANKASI ANTAKYA ŞUBESİ 97-1467319-1 numaralı TL (hesap İBAN NO: TR53 0020 9000 0146 7319 0000 01) hesabına yatırmalıdır.

Madde 5:

Parsel tahsis edilecek olup gerçek veya tüzel kişiler arasında öncelik sırası; sektör (teknoloji sınıfı), istihdam, yatırım tutarı, ihracat gibi faktörlere (sırasıyla) yönetim kurulunca karar verilecektir.

Madde 6:

İhaleyi kazanan istekli ödemeyi peşin olarak yapacaktır.

Madde 7:

İhalede parsel için teklifi sunan isteklilerin geçici teminatları 1 gün sonra iade edilecektir.

Madde 8:

07.12.2022 tarihine kadar talep gelmemesi halinde ihale ilk olarak 14.12.2022 tarihinde, yine talep olmaması durumunda 21.12.2022 tarihinde yinelenecektir.

Madde 9:

Antakya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) tabi değildir. Antakya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ihale gününe kadar ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. İhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.