DUYURULAR

ANTAKYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

1 ADET SANAYİ PARSELİ TAHSİSİ:

 

Madde 1:

Aşağıda özellikleri belirtilen Antakya Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisindeki 1 adet sanayi parseli tahsis edilecektir. İhale Çakallı Mah. Antakya Organize Sanayi Bölgesi 10.Cad. No:1 Belen/Hatay adresindeki Antakya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü toplantı salonunda 08.02.2022 Salı günü Saat 14:00’da yapılacaktır.

Sıra No

Ada/ Parsel

Alanı m2

Hissesi

Tahsis Alanı

İmar Durumu

Muhammen Bedeli m2    (TL)

 

Muhammen Bedeli Toplam    (TL)

Geçici Teminatı (TL)

Tahsis Gün ve Saati

 

1

122/3

3.127,99

Tam

Tamamı

Sanayi Parseli

440,12

1.376.690,96

1.376.690,96

08.02.2022 saat:14.00

 

Madde 2:

İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler.

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

1-İkametgâh belgesi ve Nüfus Cüzdan Sureti (Sadece Gerçek kişilerden)

2-Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak “Oda sicil kayıt belgesi”, (Sadece Tüzel Kişilerden)

3-Noter Tasdikli imza sirküleri/beyannamesi,

4-Geçici teminat dekontu,

5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6-Yatırım Taahhütnamesi (Noter tasdikli) Not: Taahhütname örneği Antakya O.S.B. Müdürlüğü’nden alınacaktır.

7-Doküman Alındı Belgesi (Antakya O.S.B. Müdürlüğü’nden alınacaktır.)

Madde 3:

İhale evraklarının tam ve eksiksiz olarak en geç 07.02.2022 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar Antakya O.S.B. Müdürlüğü’ne teslim edilmesi zorunludur.

Madde 4:

Geçici teminat tutarları Madde 1’deki tabloda belirtilmiştir. İstekli, ihalesine katılacağı parselin geçici teminat tutarını en geç 07.02.2022 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar; Antakya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın YAPI VE KREDİ BANKASI İSKENDERUN/HATAY ŞUBESİ 77910831 numaralı TL (hesap İBAN NO: TR30 0006 7010 0000 0077 9108 31) hesabına yatırmalıdır.

Madde 5:

Parsel tahsis edilecek olup gerçek veya tüzel kişiler arasında öncelik sırası; yatırım tutarı, istihdam, ihracat ve yüksek teknoloji gibi faktörlere göre yönetim kurulunca karar verilecektir.

Madde 6:

İhaleyi kazanan istekli ödemeyi peşin olarak yapacaktır.

Madde 7:

İhalede parsel için teklifi sunan isteklilerin geçici teminatları 1 gün sonra iade edilecektir.

Madde 8:

Antakya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) tabi değildir. Antakya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ihale gününe kadar ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. İhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.