DUYURULAR

 

                                       ANTAKYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

                                                                 1 ADET SANAYİ PARSELİ TAHSİSİ İHALESİ:

 

Madde 1:

Aşağıda özellikleri belirtilen Antakya Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisindeki 1 adet sanayi parseli tahsis edilecektir. İhale Çakallı Mah. Antakya Organize Sanayi Bölgesi 10.Cad. No:1 Belen/Hatay adresindeki Antakya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü toplantı salonunda 14.09.2021 Salı günü Saat 14:00’da yapılacaktır.

 

SIRA NO

 

Ada/Parsel

 

Alan m²

 

Hissesi

 

Tahsis Alanı

 

İmar  Durumu

 

Muhammen  Bedeli m² (TL)

   

  Muhammen   Bedeli Toplam_(TL)

 

Geçici_Teminatı            (TL)

 

İhale Gün ve Saati

 

1

 

105/6

 

9.456,60

 

Tam

 

Tamamı

 

Sanayi_Parseli

 

  325,03

 

 3.073.631,42

 

3.073.631,42

 

 14.09.2021____

  saat:14.00

Madde 2:

İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler.

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

1-İkametgâh belgesi ve Nüfus Cüzdan Sureti (Sadece Gerçek kişilerden)

2-Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak “Oda sicil kayıt belgesi”, (Sadece Tüzel Kişilerden)

3-Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4-Geçici teminat dekontu,

5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6-Yatırım Taahhütnamesi (Noter tasdikli) Not: Taahhütname örneği Antakya O.S.B. Müdürlüğü’nden alınacaktır.

7-Doküman Alındı Belgesi (Antakya O.S.B. Müdürlüğü’nden alınacaktır.)

Madde 3:

İhale evraklarının tam ve eksiksiz olarak en geç 13.09.2021 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Antakya O.S.B. Müdürlüğü’ne teslim edilmesi zorunludur.

Madde 4:

Geçici teminat tutarları Madde 1’deki tabloda belirtilmiştir. İstekli, ihalesine katılacağı parselin geçici teminat tutarını; Antakya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın VAKIF KATILIM BANKASI ANTAKYA/HATAY ŞUBESİ 210341 numaralı TL (hesap İBAN NO: TR63 0021 0000 0002 1034 1000 01hesabına yatırabilir veya tutarı kadar çek teslim edebilir.

Madde 5:

Parsel ihaleye çıkartılacak olup gerçek veya tüzel kişiler arasında öncelik sırası; yatırım tutarı, istihdam, ihracat ve yüksek teknoloji gibi faktörlere göre yönetim kurulunca karar verilecektir.

Madde 6:

İhaleyi kazanan istekli ödemeyi peşin olarak yapacaktır.

Madde 7:

İhalede parsel için teklifi sunan isteklilerin geçici teminatları 1 gün sonra iade edilecektir.

Madde 8:

Antakya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) tabi değildir. Antakya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ihale gününe kadar ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. İhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.